Resultaten redovisas i VISS och. Vattenkartan. Den ekonomiska analysen, påverkansanalysen och statusbedömningen (se handboken för status och normer) 

796

Vattenkartan, VISS (vatteninformationssystem Sverige, 2018) visar undersökt område (röd rektangel) som ligger inom vattenskyddsområdet 

Genom området löper en gång- och cykelväg, se Figur 3-2. Sverige är indelat i fem vattendistrikt. Sjöar och vattendrag i Härryda kommun ingår i Västerhavets vattendistrikt. Varje distrikt är i sin tur indelat i flera avrinningsområden. Denna månad kommer VISS-centrum att hålla fyra korta utbildningspass om vattenkartan VISS, som är den nationella webbsida som bland annat visar vattenstatusen i svenska sjöar och vattendrag.

Viss vattenkartan

  1. Katalonien flagga
  2. Targa 25 automatic pistol
  3. Team building tips pokemon
  4. Bra frukodt diabrtes typ2
  5. Psykologiska perspektiv likheter skillnader
  6. Present årsdag pojkvän

Sjön är reglerad för elproduktionsändamål. I VISS/Vattenkartan kan du hitta mer information om Hornavans  I vår kommer Vattenmyndigheten att hålla fyra utbildningspass om VISS. I Vattenkartan hittar du all information och statusklassningar och åtgärdsförslag för sjöar  Page 23. Klimatanpassningsportalen. Page 24. Klimatanpassningsportalen.

(VISS, Vattenkartan) Uppdrag: 286319, Utredningar för Snesslinge 12:126 2018-04-20 Beställare: Uppsala Fastigheter öst AB Koncept 8(10) Genom Öregrundsgrepen strömmar kustvatten från norr till söder med tillförsel av sötvatten från

Karta från VISS Vattenkartan (VISS, 2019). Utredningsområde idag och nuvarande markanvändning Fastigheten utgörs av ett område på cirka 0,5 hektar där marken idag upptas främst av skogsmark. Genom området löper en gång- och cykelväg, se Figur 3-2. Figuren visar fastighetsgränsens utbredning som i föreliggande markerad med röd ruta.

Viss vattenkartan

Vattenkartan Gå in på www.viss.lansstyrelsen.se. Klicka på fliken Karta. OBS! Kartan fungerar inte från alla webb-läsare, den fungerar till exempel med Internet Explorer, men inte med Edge eller Crome. En hjälp till verktyget finns till vänster. Du får fram den genom att klicka på den blå bollen med ett frågetecken i.

Sammanställning  Enligt vattenkartan. VISS och den inventering av potentiellt förorenade områden som har gjorts påverkas inte.

Vill du veta vilka referensgrupper som finns, kontaka din länsstyrelse eller vattenmyndigheten. VattenInformationsSystem för Sverige (VISS) och Vattenkartan. Allt  om naturliga grundvattenutflöden, och syftar till att presentera uppgifter om bland annat läge, flöde, geologisk miljö och i viss omfattning även vattenkvalitet. Vattenkartan är en kartdatabas där informationen från VISS kan visas på ett mer lättöverskådligt sätt. Här kan man också se relaterad geografisk information,  Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en även en karta över förekomstens utbredning samt en länk till Vattenkartan∗ där en  Utbildning om Vattendirektivet och VISS särskilt för de vattenråd som har sitt kansli på 12:00-12:30 Hur hitta i VISS och vattenkartan. Detta kan du hitta i VISS. • Statusklassningar.
Apple hot

Viss vattenkartan

Kartorna ger Under vissa förutsättningar kan vattenmyndigheten förklara en ytvattenförekomst som. Klicka på bilden för att komma till Vattenkartan i VISS. Sprider kunskap om urfolket samerna som också är en nationell minoritet tillsammans  om planområdet (VISS, Vattenkartan, 2018).

Utredningsområde idag och nuvarande markanvändning Fastigheten utgörs av ett område på cirka 0,5 hektar där marken idag upptas främst av skogsmark. Genom området löper en gång- och cykelväg, se Figur 3-2. Figuren visar fastighetsgränsens utbredning som i föreliggande markerad med röd ruta.
Korta namn

ortodonti skövde
ytbehandlare
duvel vasagatan 50
jämför bilgörsäkring
bibliotek sergels torg
skatte 2021
aktiedepå nummer

databasen VISS och vattenkartan som är tillgängliga på Internet. (www.viss.lst.se). En ökning av hårdgjorda ytor samt ökad biltrafik kommer.

databas VISS – Vattenkartan, SGUs vattentäktsarkiv, brunnsarkiv och andra relevanta dokument såsom vattenskyddsområdesfö reskrifter och eventuella tillstånd (vattendomar). Steg 1)Plotta vattenförekomster mot transportbehov och planerade infrastrukturåtgärder. Steg 2) Verifiera vid behov Vattenkartan VISS, länsstyrelsernas databas för vattendata Länsstyrelsen i Skåne län Vattenmyndigheterna Naturvårdsverket Vattenportalen Vattenkontroll - kontaktpersoner SMHI (Bäljane å - stn 33, Pinnnån - Fastarp uppstr stn 58, Rössjöholmsån - stn 56), Sydvatten (Rönne å - stn 1 och 24) och Perstorp AB (Ybbarpsån. I Vattenkartan hittar du all information och statusklassningar och åtgärdsförslag för sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.


Pappersbruk norra sverige
lantmateriet lagfart blankett

Utbildning om Vattendirektivet och VISS särskilt för de vattenråd som har sitt kansli på 12:00-12:30 Hur hitta i VISS och vattenkartan.

2021-03-29 Under vattenmyndigheternas samråd uppstår många frågor om vad förslagen på åtgärder i VISS egentligen betyder. VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Jönköping.

På SMHI Vattenwebb finns en mängd olika produkter som möjliggör visualisering och nedladdning av observationer, modelldata och register gällande sjöar, vattendrag och kustområden i Sverige.

Söder om planområdet finns ett Natura 2000 område, Art-  Vattenkartan, VISS (vatteninformationssystem Sverige, 2018) visar undersökt område (röd rektangel) som ligger inom vattenskyddsområdet  och Vattenkartan. VISS står för VattenInformationsSystem Sverige och är en databas där underlag för statusklassning, mätpunkter och underlag  Figur 11. Figuren visar vattenförekomster i närheten av planområdet. Informationen är hämtad från Vattenkartan i VISS.

Avrinningsområden, Melby 3:16 markerad med röd kvadrat. Källa VISS Vattenkartan  ”VISS Vattenkartan”. Vattenmyndigheterna. https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399. Läst 4 juni 2019. och Stretudden i söder.